Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemeen

Indien u deelneemt aan een opleiding/cursus van Netlijn B.V. (hierna: Netlijn) worden door ons uw persoonsgegevens verwerkt. Netlijn hecht veel waarde aan uw privacy en aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Netlijn waarborgt deze privacy door strikte naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Netlijn zal zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens omgaan. In dit document legt Netlijn u graag helder en transparant uit wat weke gegevens wij verzamelen, wat wij doen met uw persoonsgegevens en met welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen.

Artikel 2: Organisatie en verantwoordelijkheden

Door Netlijn is mevrouw L. Wichard als Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zij is te bereiken via het e-mailadres: fg@netlijn.nl

Paragraaf 2 Doelbinding en rechtmatigheid

Artikel 3: Doel van de verwerking

 1. Netlijn zal uw persoonsgegevens alleen verwerken:
  1. om u op een passende vacature te kunnen bemiddelen. Verder stellen de opdrachtgevers van Netlijn eisen aan de informatie die Netlijn van u verwerkt in het kader van de plicht tot inburgering. Dit is alle informatie genoemd in de bijlage. Opdrachtgever van Netlijn zijn potentiële werkgevers;
  2. om de vacture door u telaten invullen, waarbij uw persoonsgegevens ook nodig zijn om met u te communiceren en de facturatie van de bemiddelingskosten en salaris te kunnen verzorgen naar de opdrachtgever. Daarvoor verwerkt Netlijn uw naam, contactgegevens en bankrekeningnummer.
  3. het kunnen beschikken over statistische informatie.
 2. Netlijn zal zonder expliciete toestemming van u of wettelijke verplichting die op ons rust, uw gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken, dan voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Artikel 4: Rechtmatigheid van de verwerking

 1. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is toestemming die Netlijn met u heeft om teu te bemiddelen voor een passende vacature.

Artikel 5: Verkrijging van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens ontvangen wij meestal rechtstreeks van u op basis van het intakegesprek. Ook is het denkbaar dat wij uw persoonsgegevens – met uw medeweten – ontvangen van social media, joboards en cv-databanken, zoals bijvoorbeeld Monsterboards.

Artikel 6: Bewaring en vernietiging van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden door ons – na afronding van de bemiddeling – maximaal 1 jaar bewaard, zodat eventuele begeleiding en nazorg kan plaatsvinden om het uitoefenen van de functie tot een succes te maken.
 2. Netlijn kan uw persoonsgegevens langer bewaren als het gegevens betreft die hun belang ten behoeve van het doel van de vastlegging nog niet hebben verloren (bijvoorbeeld voor de financiële administratie), of een wettelijk voorschrift ons verbiedt uw persoonsgegevens te vernietigen. Daar zal Netlijn u over informeren, indien noodzakelijk.

Paragraaf 3 Toegang en bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens

Artikel 7: Toegang tot de persoonsgegevens

 1. Medewerkers van Netlijn hebben alleen de bevoegdheid tot toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dit voortvloeit uit de aan hun opgedragen taken en werkzaamheden.
 2. De medewerkers die op grond van het bepaalde in lid 1 toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Paragraaf 4 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Artikel 8: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 1. Verstrekking van gegevens aan derden geschiedt slechts voor zover dit
  overeenkomt met het doel waarvoor ze zijn verzameld en Netlijn daarvoor een grondslag heeft in de AVG.
 2. Netlijn kan aan de opdrachtgever uit de standaard gegevensset al die gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en de bewaking van de vorderingen van de opleiding van u.
 3. Desgevraagd kunnen persoonsgegevens op anonieme basis worden verstrekt aan personen of instanties met het oog op het verrichten van wetenschappelijk en statistisch onderzoek, voor zover bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van u niet onevenredig wordt geschaad.
 4. Er worden geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten Nederland doorgegeven.

Paragraaf 5 Plichten van de verantwoordelijke

Artikel 9: Beveiligingsplicht

 1. Netlijn treft maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens. Deze maatregelen houden ten minste voorzieningen in tegen:
  1. een beschadiging of verlies van persoonsgegevens;
  2. een onbevoegde wijziging van persoonsgegevens;
  3. een ontvreemding van persoonsgegevens;
  4. een kennisneming van persoonsgegevens door onbevoegden;
  5. onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens.

Paragraaf 6 Uw rechten

Artikel 10: Recht op informatie

 1. U of uw wettelijk vertegenwoordiger heeft er recht op informatie te verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens door Netlijn.
 2. U of uw wettelijk vertegenwoordiger heeft recht op één kosteloos afschrift van dit reglement en desgevraagd een mondelinge of schriftelijke toelichting erop.

Artikel 11: Recht op kennisneming van verwerking en verzet

 1. U of uw wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht op kennisneming of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, deelt Netlijn op uw verzoek of verzoek van uw wettelijk vertegenwoordiger dit mee. De mededeling omvat naam en adres van Netlijn, een volledig overzicht van de gegevens in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van verwerking, de categorieën van de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, de bewaartermijn of criteria daarvoor, het recht om een klacht bij de AP in te dienen, en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
 3. Voordat Netlijn een mededeling doet als bedoeld in lid 2 van dit artikel, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
 4. De uitoefening van het recht op kennisneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt in de regel door middel van fysieke inzage op de vestigingslocatie van Netlijn. Als u om medische of dringende persoonlijke redenen niet in staat bent tot bezoek aan Netlijn, sturen wij u een schriftelijke mededeling als bedoeld in lid 2 van dit artikel kosteloos toe.
 5. U kunt in verband met uw bijzondere persoonlijke omstandigheden verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bij Netlijn aantekenen.
 6. Netlijn beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van uw verzet of dit gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt Netlijn de verwerking direct.

Artikel 12: Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

 1. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden worden procedures gevolgd, volgens interne instructie, die zoveel mogelijk waarborgen, dat uw persoonsgegevens volledig en juist zijn.
 2. Als uw persoonsgegevens onjuist blijken te zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, heeft u of uw wettelijk vertegenwoordiger recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van deze gegevens. Daarnaast mag u Netlijn ook verzoeken de verwerking tijdelijk te beperken.
 3. Een verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming of tijdelijke beperking dient schriftelijk door u of uw wettelijk vertegenwoordiger bij Netlijn te worden ingediend. Het verzoek dient te worden voorzien van een specificatie van de betreffende persoonsgegevens.
 4. Netlijn deelt degene die het schriftelijk verzoek heeft ingediend, uiterlijk binnen vier weken schriftelijk mee of, en in hoeverre, aan het verzoek kan worden voldaan. Een weigering van dat verzoek is met redenen omkleed.
 5. De gegevens, die zijn verkregen van derden als genoemd in artikel 5 kan Netlijn niet rechtstreeks worden verbeteren, aanvullen of verwijderen in de systemen van de derde. Voor wijziging of verwijdering van deze gegevens dient u zich te wenden tot de organisatie, die de gegevens heeft aangeleverd.

Artikel 13: Mededeling aan derden ter zake van verbetering, aanvulling of verwijdering

 1. Als aan een verzoek als bedoeld in lid 3 van artikel 12 kan worden voldaan, dan is Netlijn verplicht om aan degene (derde) aan wie hij in het jaar voorafgaand aan het verzoek en in de sindsdien verstreken periode de betrokken persoonsgegevens heeft verstrekt, mededeling te doen van de verbetering, aanvulling of verwijdering. Netlijn doet aan de verzoeker opgave van degene(n) aan wie hij de mededeling heeft gedaan.
 2. Toepassing van lid 1 van dit artikel kan achterwege blijven indien de verzoeker te kennen heeft gegeven geen prijs te stellen op de mededeling als bedoeld in lid 1.

Artikel 14: Recht om bezwaar te maken

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens Netlijn zal steeds beoordelen of zij het bezwaar moet honoreren conform de eisen uit de AVG.

Artikel 15: Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en als die verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Netlijn.

Paragraaf 7. Indienen van verzoeken

Artikel 16: Verzoeken door de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger

 1. Verzoeken door u of uw wettelijk vertegenwoordiger met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten dient u schriftelijk in te dienen bij Netlijn.
 2. Alvorens een verzoek in te willigen draag Netlijn zorg voor de vaststelling van de identiteit van de verzoeker of diens wettelijk vertegenwoordiger. Indien het verzoek wordt gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger van u is een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging vereist.

Artikel 17: Adressering van verzoeken

Een verzoek als bedoeld in artikel 16 lid 1 dient te worden ingediend bij de unitmanager van de desbetreffende vestiging van Netlijn of de functionaris gegevensbescherming.

Paragraaf 8. Rechtsbescherming

Artikel 18: Bezwaar en beroep

 1. Bij een afwijzend antwoord op uw of uw wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar verzoek als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 15, kan u zich tot de rechter wenden met het schriftelijke verzoek, Netlijn te bevelen alsnog uw verzoek toe te wijzen, danwel een verzet te honoreren”.
 2. U of uw wettelijk vertegenwoordiger kan ook een klacht indienen bij de AP.

Paragraaf 9. Slotbepalingen

Artikel 19: Publicatie

 1. Dit reglement ligt ter inzage bij Netlijn, Hoofdkantoor, Stieltjesstraat 20, 3071 JX te Rotterdam en wordt op verzoek kosteloos toegezonden aan iedere belanghebbende. Ook is dit reglement te raadplegen en downloaden vanaf de website van Netlijn.

Artikel 20: Inwerkingtreding en citeertitel

 1. Dit privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018.
 2. Dit privacyreglement kan worden aangehaald als “privacyreglement voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van re-integratie- en educatieactiviteiten” of kortweg “Privacyreglement Netlijn”.